Gemeldete TV-Programme

Quickline Infokanal

Fincom Telecommunicatins AG
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel

Telefon Administration : +41 (0)32 559 99 99
Fax: +41 (0)32 559 99 90
Website: www.finecom.ch

Ombudsstelle
Adressen der Ombudsstellen


Verbreitung
Leitung (analog), Leitung (digital)https://www.bakom.admin.ch/content/bakom/de/home/elektronische-medien/informationen-ueber-radio-und-fernsehveranstalter/gemeldete-tv-programme.exturl.html/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFrb21saXZlLmFkbWluLmNoL3RoZW1lbi/9yYWRpb190di9tYXJrdHVlYmVyc2ljaHQvZ2VtZWxkZXRlX3R2/cHJvZ3JhbW1lL2luZGV4Lmh0bWw_bGFuZz1kZSZPSUQ9MzI3.html