Gemeldete TV-Programme

Lokal-TV Ossingen

Gemeinschafts-Antennenanlage
Ossingen (GAO)
alter Postweg 1
8475 Ossingen

Telefon Administration : +41(0)52 317 42 04
Website: www.ossingen.tv

Ombudsstelle
Adressen der Ombudsstellen


Verbreitung
Leitung (digital), DABhttps://www.bakom.admin.ch/content/bakom/de/home/elektronische-medien/informationen-ueber-radio-und-fernsehveranstalter/gemeldete-tv-programme.exturl.html/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFrb21saXZlLmFkbWluLmNoL3RoZW1lbi/9yYWRpb190di9tYXJrdHVlYmVyc2ljaHQvZ2VtZWxkZXRlX3R2/cHJvZ3JhbW1lL2luZGV4Lmh0bWw_bGFuZz1kZSZPSUQ9NDQx.html