Mobile Sende-/Empfangsgeräte

BAOFENG BTECH UV-5X3 - Verpackung
BAOFENG BTECH UV-5X3 - Verpackung

BAOFENG BTECH UV-5X3

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
WLN KD-C1 - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

WLN KD-C1

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG UV-82HX - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG UV-82HX

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG UV-5RA - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG UV-5RA

Nicht konformes UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG BF-888S - UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG BF-888S

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG GT-3TP - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG GT-3TP

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG UV-5R - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG UV-5R

ALBRECHT AE 5890 EU - Verpackung
ALBRECHT AE 5890 EU - Funkgerät, Verpackung

ALBRECHT AE 5890 EU

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
SOMMERKAMP HLD-509 - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

SOMMERKAMP HLD-509

Nicht konformes Sende-/Empfangsgerät von vorne
MIDLAND, X-TRA TALK XT22 - Sende-/Empfangsgerät von vorne

MIDLAND, X-TRA TALK XT22

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG, UV-3R+ - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG, UV-3R+

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG, UV-3R - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG, UV-3R

Nicht konformes VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne
BAOFENG, UV-5R - VHF/UHF Sende-/Empfangsgerät von vorne

BAOFENG, UV-5R

Fachkontakt
Letzte Änderung 24.05.2018

Zum Seitenanfang

https://www.bakom.admin.ch/content/bakom/de/home/geraete-anlagen/nicht-konforme-geraete/mobile-sende-und-empfangsgeraete.html